School

De nieuwe samenwerkingsschool in Opeinde heet De Leister Igge. Op 29 augustus 2016 heeft de nieuwe school haar deuren geopend. In de nieuwe samenwerkingsschool gaan ibs De Bernebrêge en pcbo It Maitiidslibben uit Opeinde en pcbo De Gielguorde uit De Tike samen verder.


De Leister Igge betekent in het Fries de oever van De Leijen. ,,Op  ‘e igge fan de Leien kinne de bern fruchtbere grûnfine yn de sin fan: kennis, wiisheid, ûnderfining. Mar ek feiligens, ûntspanning, waarmte en ferdivedaasje. It moat in plak wêze dêr ’t hja harsels wêze kinne en meie, dêr ’t hja skûlje kinne”,


Voor meer informatie: http://www.swsdeleisterigge.nl/

Bezoekadres


Healwei 3
9218 RH Opeinde