Leden

De leden zijn het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. Belangrijke zaken, zoals het goedkeuren van de jaarrekening en begroting, worden in de jaarvergadering vastgesteld en het bestuur gedechargeerd.


Daarnaast worden alle belangrijke beleidsstukken, dorpsvisies en meningen die het bestuur naar buiten brengt met de ledenvergadering besproken. Ongeveer 85% van het aantal inwoners is lid van Dorpsbelang. De penningmeester houdt jaarlijks de ledenstand bij en verwerkt de mutaties. De contributie wordt per automatische incasso bij de leden afgeschreven en is voor 2022 is vastgesteld op € 12,-