Activiteitencommissie

Kommisjewei 119

Minke Wiersma

Facebook

activiteitenopeinde@hotmail.com

06-15358339
Stichting Ald&Nij Kommisje De Pein

Reinder de Vriessingel 69

Jan Kooistra

j.kooistra50@chello.nl

06-22230779
Apollo-Foarút

Nynke van der Zee

www.apollo-foarut.nl

bestuur@apollo-foarut.nl

06-27218311Betinkingskommisje De Pein

Teije Blauwsingel 37

Tiny Vink

tiny.vink@gmail.com

0512-779054

Biljartclub De Wringe

Middelbuorren 1

Harry Barentsen

0512-372556CMV Jeduthun Opeinde-Nijega

H. Hiemstra

jeduthuncmv@gmail.com

06-15592296

Dorpsfeest Opeinde

Hegedykje 27

Jan Kuipers

www.dorpsfeestopeinde.nl

info@dorpsfeestopeinde.nl

06-53775132
Fugelwacht De Pein e.o.

Dr. Siebengasingel 116

Hans Kuypers / Johan Kootstra

www.opeinde-sm.friesevogelwachten.nl

vogelwachtopeinde@gmail.com

0512-777005 / 06-18710082
Histoaryske Feriening De Pein

Hegedykje 23

Sjouke van der Heide (secr.)

www.hfdepein.nl

bestuur@hfdepein.nl

0512-371696Jeugdsoos It Peinder Plakje

Kommisjewei 45

Renze van Houten

Facebook

0512-372282 / 06-53753689
Kinderspul Opeinde

De Wetterwille 17, Drachten

Lisette van der Hoek

Facebook

kinderspulopeinde@live.nl
Shanty koor De Brêgesjongers De Pein

Kommisjewei 193

SiemBoorsma

secretaris@bregesjongers.nl

06-46613146
Toanielferiening Violeria

Kanaelsloane 26

9218VD Opeinde

Sietze v.d. Bosch

violeria@live.nl

0512-372216IJsbaanvereniging Opeinde

Hegewei 16

9218VB Opeinde

Gerk Jan Hylkema

www.ijsbaanopeinde.nl

0512-371769


Cultuurverenigingen