Nieuwbouw Nieuws IKC
**** 24-05-2018 ****
**** 20-11-2017 ****
**** 02-10-2017 ****
Beste ouders,
 
Op de valreep voor de zomervakantie hebben PCBO Smallingerland, Platform 31 en de gemeente een intentieverklaring getekend. Deze intentieverklaring gaat over het realiseren van een schoolgebouw met het zogenaamde Nul op de meter. Voor de zomervakantie is hierover een artikel in de Breeduit geplaatst. Voor diegenen die het gemist hebben, het is nogmaals toegevoegd in de bijlage.
 
Na de zomervakantie zijn we voortvarend gestart. We willen jullie graag informeren over wat we precies aan het doen zijn.
 
We spreken steeds over 'we'. Wie zijn 'we': samenwerkingsschool Leister Igge, peuterspelen van M.O.S., kinderopvang van Vandaag en de gemeente Smallingerland. De samenwerkingsschool, het peuterspelen en kinderopvang vormen het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC). Dit project wordt begeleid door BCN Groep (huisvestingsadvies) en Platform 31.
 
Een schoolgebouw met Nul op de meter is in Nederland uniek. Dat is nog nooit eerder gebouwd. Best wel ambitieus dus! Daarom werken we nauw samen met Platform 31. Zij hebben veel onderzoek gedaan naar hoe je zo'n project zou moeten uitvoeren. Platform 31 heeft een plan van aanpak geschreven. Het college van B&W van de gemeente
Smallingerland ging hier onlangs mee akkoord. 
 
Het plan van aanpak geeft een globaal stappenplan aan:
 
Stap 1: Schrijven van een programma van eisen
Stap 2: Kiezen van 1 consortium die het gebouw gaat ontwerpen, bouwen en onderhouden (een consortium is een verzameling van organisaties met verschillende expertises). We kunnen kiezen uit vier consortia.
Stap 3: Ontwerpproces waarin het gekozen consortium samen met de school, peuterspelen en kinderopvang een gebouw gaat ontwerpen.
Stap 4: Het daadwerkelijk renoveren van het huidige gebouw van samenwerkingsschool de Leister Igge
 
Tot nu toe is er dus geen ontwerp van het nieuwe gebouw gemaakt. Wel zijn we aan het nadenken hoe we graag willen dat het gebouw eruit komt te zien op hoofdlijnen (programma van eisen). We denken na hoe het gebouw het beste kan aansluiten op de pedagogische visie. Het ontwerp van het gebouw wordt pas gemaakt in stap 2 als er een consortium is geselecteerd.
 
De planning is een onzekere factor op dit moment. We schatten globaal in dat we voor de kerstvakantie 2017 een consortium hebben gekozen. Dat we samen met het consortium voor de zomervakantie 2018 een ontwerp klaar hebben en dat we het nieuwe gebouw in gebruik nemen na de kerstvakantie 2018-2019.
 
De komende weken werken we de stappen die we nog moeten nemen verder uit en krijgen dan ook steeds meer zicht op een goede planning.
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij 1 van de onderstaande personen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Ellen Kiers, Leister Igge
Annet Folkersma, M.O.S.
Janneke Plantinga, Vandaag
Yvonne Hofstee, gemeente Smallingerland
**** 20-07-2017 ****
'Nul op de meter' voor De Leister Igge
De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om samenwerkingsschool De Leister Igge in Opeinde te renoveren. En dat willen we op een bijzondere manier doen. Het is namelijk de bedoeling om het schoolgebouw zodanig te renoveren dat het gebouw op jaarbasis net zoveel energie opwekt, als dat het verbruikt. 'Nul op de Meter' wordt dat ook wel genoemd.

Daarbij hoort ook aandacht voor het creëren van een gezond binnenklimaat en een toekomstbestendig gebouw. Denk dan aan het aanbrengen van goede isolatie en het opwekken van duurzame energie (met bijvoorbeeld zonnepanelen). Ook gaan we het gebouw zo inrichten dat we de indeling, indien dat in de toekomst gewenst is, makkelijk kunnen veranderen. Na de renovatie is De Leister Igge klaar voor een duurzame toekomst! Er is in Nederland nog niet eerder een schoolgebouw op deze wijze gerenoveerd. Behoorlijke ambities dus.

Uitgekozen als pilotproject
De gemeente en het schoolbestuur PCBO Smallingerland gaan voor de renovatie van De Leister Igge samenwerken met Platform 31. Platform 31 heeft veel kennis en expertise op het gebied van duurzaam bouwen. Zij zijn een 2-jarig innovatieprogramma gestart in opdracht van de ministeries OCW (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap) en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dat innovatieprogramma heet 'School vol Energie'. Doel van dat innovatieprogramma is om slimme oplossingen voor schoolrenovaties te onderzoeken en aan te jagen.
Platform 31 selecteerde vijf pilotprojecten om de komende tijd mee aan de slag te gaan. Het project in Opeinde is één van die pilots! We kunnen kosteloos gebruik maken van kennis en expertise van Platform 31. Om de samenwerking te bekrachtigen tekenden de gemeente, de schoolbesturen en Platform 31 onlangs een intentieovereenkomst.

Planning en ontwerp
De intentieovereenkomst is de eerste stap naar het onderzoeken van de haalbaarheid van dit bijzondere project. Na de zomervakantie gaan we aan de slag met een ontwerp. Dan kunnen we ook meer zeggen over de planning. We houden u op de hoogte in Breeduit. Wordt dus vervolgd.