Integraal Kindcentrum (IKC)
De organisaties PCBO Smallingerland, Opo Furore, 
M.O.S en de gemeente Smallingerland hebben als uitgangspunt dat als de wereld verandert ook maatschappelijke organisaties mee veranderen.

In de 21e eeuw gelden nieuwe eisen en verwachtingen
die we aan de opgroeiende kinderen stellen. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar het onderwijs, de opvang, peuterspelen, welzijn en andere maatschappelijke voorzieningen.

Niet alleen de eisen en verwachtingen veranderen
maar ook de demografische omgeving , zoals b.v. kenmerken en leeftijdsopbouw van de bevolking.

In 2015 hebben de schoolbesturen hier al op geanticipeerd door de nieuwe samenwerkingsschool “De Leister Igge” te formeren om zo ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden aan de kinderen in Opeinde.

Het schoolbestuur, M.O.S. en de gemeente streven vanuit hun gezamenlijke ambitie en beleid na dat wonen, opvoeden en recreëren in dorpen
voor nu en in de toekomst aantrekkelijk moet zijn, met kwalitatieve passende voorzieningen en accommodaties.

Deze ambitie is in hun beleid uitgewerkt in het concept van integrale kindcentra (IKC) om zo toekomstbestendig onderwijs en zorg te bieden in het dorp.
 
Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar en geeft mogelijkheden om vanuit de verbinding een passend systeem rond de opgroeiende kinderen te organiseren.
 
Integrale kindcentra bestaan in verschillende vormen en kunnen ingericht worden op basis van de specifieke situatie en een dorp of wijk en de behoefte van kinderen en ouders. Zo mogelijk onder één dak waarbij slim gebruik gemaakt kan worden van elkaars ruimten.
Landelijk zijn al veel positieve ervaring opgedaan met het inrichten van integrale kindcentra.

Een kans waar de gemeente, M.O.S. kinderopvang en het onderwijs voor willen gaan!
 
Maar……
  - Waarom een IKC in Opeinde?
  - Hoe ziet zo’n IKC eruit?
  - Wat gebeurt er in een IKC?
  - Wat hebben de kinderen en de bewoners van het dorp        aan een IKC?
 
Allemaal vragen die naar boven komen en nu kunnen we al zeggen dat het hebben van “een integrale kindcentrum” geen doel op zich is.

Maar wel is een integrale kindcentrum een middel om in een dorp de kinderen optimale kansen voor de toekomst te gaan bieden. Een voorziening met een eigen profiel, “kleur”.

De doorgaande ontwikkelingslijn van peuterspelen naar onderwijs vormt in een integraal kindcentrum de ruggengraat, kinderopvang en andere kind-diensten, waaronder vrijetijdsbesteding, welzijnswerk en jeugdzorg zijn hieromheen georganiseerd.

In Opeinde vinden sinds kort gesprekken plaats met de betrokken organisaties en eventuele toekomstige betrokkenen over de eventuele inhoudelijke samenwerking vanuit een gedeelde visie.

Iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
Om in Opeinde daarvoor ook de goede randvoorwaarden te creëren en de juiste huisvesting te organiseren vinden ook op dit gebied de eerste gesprekken plaats