Verenigingen
Activiteitencommissie
Kommisjewei 119
Minke Wiersma
06-15358339
Apollo-Foarút
Nynke van der Zee
06 272 183 11
Betinkingskommisje De Pein
Teije Blauwsingel 37
Tiny Vink
0512-779054
Cmv Jeduthun Opeinde-Nijega
Gerbrig Spijksma
Reinder de Vriessingel 9
9218 RS  OPEINDE
0512-372611
Dorpsfeest Opeinde
Hegedykje 27
Jan Kuipers
06-53775132
Histoaryske Feriening De Pein
Hegedykje 23
Sjouke van der Heide (secr.)
0512-371696
Jeugdsoos It Peinder Plakje
Kommisjewei 45
Renze van Houten
0512-372282 / 06-53753689
Kinderspul Opeinde
De Wetterwille 17, Drachten
Lisette van der Hoek
Facebook
knderspulopeinde@live.nl
Shanty koor De Brêgesjongers De Pein
Kommisjewei 193
Siem Boorsma
secretaris@bregesjongers.nl
06-46613146
Toanielferiening Violeria
Sietze v.d. Bosch
0512-372216